IEG d.o.o.

INŽENIRING, ENERGETIKA, GRADBENIŠTVO

Družba z omejeno obvezo IEG ima sedež v Slovenja vasi, pred vrati starodavnega mesta Ptuj s tisočletno tradicijo kulturnega in poslovnega središča med evropskim vzhodom in zahodom.

Družbo je ustanovil in jo kot direktor vodi Danilo Papež, ki se je po večletnih delovnih izkušnjah v najtežjih pogojih dela v Iraku leta 1980 odločil za samostojno delo. V začetku je bila to obrtna delavnica katere delokrog je bil omejen na območje Ptuja. Znanje in ambicije pa so kmalu presegle omejene možnosti, ki jih nudi obrtna dejavnost in iz obrtne delavnice je že leta 1990 nastalo podjetje, organizirano kot družba z omejeno obvezo.

Že od vsega začetka pa to ni podjetje le na papirju, temveč je organizacija, ki dosega svojo organsko rast in razvoj. Poleg instalacijske opreme industrijskih objektov in zasebnih stanovanjskih hiš je podjetje IEG prav kmalu spoznalo velike možnosti in potrebe pri oblikovanju svetlobe v vseh okoljih človekovega bivanja in delovanja. Pri tem so bili pomembni študij in raziskave tehnoloških možnosti, ki jih nudi industrijska proizvodnja in zlasti njihova aplikacija v specifičnih ambientih, okoljih in ob neposrednih zahtevah uporabe.

Prav zaradi raziskav in spoznavanja tehnoloških možnosti smo lahko na eni strani izvedla elektroinštalacije tehnološkega dela proizvodnje finalnih izdelkov ptujske Perutnine, na drugi strani pa prav kmalu lahko prevzela in kvalitetno izvedli osvetlitve arhitekturno najpomembnejših prostorov v ptujskem mestnem jedru. Pri tem nas je še posebej motivirala zahteva po funkcionalnosti prostora in celoviti valorizaciji kvalitetne arhitekture.

Ponosni smo, da smo lahko osvetlili stebriščno dvorano romanskega palacija na ptujskem gradu. Dvorana, v kateri se po restavratorskih delih harmonično zlivajo romanski, renesančni in baročni arhitektonski elementi, je bila izziv za prostoru prilagojeno osvetlitev, ki so jo reševali skupaj s Reeggiani Progetti iz Milana. Ob uporabi dozirane svetlobe in ustreznih, za tovrstno arhitekturo projektiranih svetlobnih teles, smo dosegli rezultat ki je potrjeval, da smo na pravi poti. Prav zaradi ustrezne svetlobe lahko v dvorani enakovredno potekajo seminarji, koncerti, komorne gledališke predstave in razstave ali pa dvorana deluje kot muzejska recepcija. Pri tem pa lahko nemoteno doživljamo edinstveni splet različnih arhitekturnih obdobij.

Tudi restavrirani Mestni stolp na Slovenskem trgu v Ptuju je za potrebe Turistično informativnega centra zahteval posebno svetlobno in toplotno oprema. V tem primeru gre za pomemben arhitektonski spomenik iz 16. stoletja, kateremu je bilo že v fazi projektiranja potrebno posvetiti posebno pozornost. In tudi tukaj smo z opremo in tehnologijo pri osvetlitvi in pri talnem gretju dosegli ravnovesje med valorizacijo arhitekturnih vrednot in zahtevami njegove sodobne vsebine.

Standardno izvedeni strelovodi so na objektih, kjer je posebej pomembna njihova estetska pojavnost, lahko zelo moteč element. Zato smo našli možnost, kako strelovodno napeljavo narediti čim manj opazno, ne da bi pri tem ogrozili njen osnovni namen, tj. zaščito pred strelo. Prvi tak objekt, kjer smo uporabili za napeljavo bakrene vodnike, je bil prav Mestni stolp v Ptuju, kjer je strelovodna napeljava kljub celoviti tehnološki izvedbi komaj vidna. Z isto tehnologijo smo nadaljevali tudi na še posebej izpostavljeni župni cerkvi Marije zaščitnice na Ptujski gori. Na stavbi Račjega dvora v Mariboru, kjer je bila dana možnost, pa smo vertikalne vodnike celo popolnoma skrili, tako da ne motijo pojavnosti restavrirane fasade.

Kljub delni specializaciji osvetljevanja notranjščine objektov, ki so kulturni spomeniki, smo se spoprijeli s funkcionalno osvetlitvijo objektov vsakdanje rabe, kot so gostinski lokali, trgovine, pisarniški prostori. Pri tem se zavedamo, da zahteva vsak prostor svojo specifično svetlobo glede na vsebino dejavnosti in poseben tip svetil glede na pomen dejavnosti, ki se v prostoru odvija.

Ves čas pa ob delu spremljamo in dokumentiramo razvoj in usmeritve osvetljevanja ter se povezujemo z najpomembnejšimi evropskimi proizvajalci svetil in njihovimi razvojnimi službami. V podjetju IEG imamo danes obsežno dokumentacija o svetilih in svetlobnih sistemih najpomembnejših evropskih proizvajalcev in pridobiva tudi posebne računalniške programe za njihovo ustrezno uporabo. Le s temeljitim poznavanjem tehnoloških možnosti in zahtev posameznih sistemov je možna njihova racionalna in efektna uporaba.

Prav zaradi poznavanja evropske ponudbe in tesnih povezav z najboljšimi proizvajalci lahko danes v podjetju IEG nudimo svojim naročnikom celovito ponudbo s svetovanjem, projektiranjem osvetljave, izborom osvetlitvenih sistemov in posameznih svetil ter njihovo neposredno dobavo po najnižjih tržnih cenah.

Med pomembne elemente okolja, v katerem naj bi se človek čim prijetneje in čim bolj varno počutil, so domovi. In ker je zagotavljanje prijetnosti in ugodja bivalnega okolja eno temeljnih vodil smo se lotili tudi inženiringa in izvajanja internih povezav v stanovanjskih stavbah.

Obnova električnih instalacij v starejših stavbah ne glede na njihov čas nastanka je lahko za njihove prebivalce zelo boleča in moteča. Ob primerni organizaciji dela pa lahko tega sploh ne opazijo. Tudi na tem, na videz morda manj pomembnem segmentu svojega delovanja, se v podjetju IEG organiziramo na resnično profesionalnem nivoju in opravljamo dela v zadovoljstvo investitorjev, ki zaradi ustrezne organizacije dosegajo ugodne cene in v zadovoljstvo stanovalcev, ki doživljajo kar se da minimalno motenje svojega vsakdanjega življenja

Prav racionalna organizacija dela, s katero lahko v podjetju IEG dosegamo ob ugodnih cenah ažurnost in korektnost izvedbe, nam je prinesla tudi dela na velikih objektih, kjer s elektroinštalacijami šibkega in jakega toka spremljamo gradbišča od izkopa gradbene jame do zaključnih del z drobno montažo. Tudi tukaj niso samo izvajalci, ampak sodelujejo v procesu projektiranja oziroma dopolnjevanja projektov s predlogi o možni racionalizaciji, izboljšavah, o uporabi raznih svetlobnih sistemov itd.

V procesu celovite prenove stavb, ki imajo status kulturnega spomenika, smo v podjetju IEG pridobili dragocene izkušnje pri prenovi Tviklove vile v Tomšičevem drevoredu v Mariboru, v kateri so stanovanja in zdravniške ordinacije. Vse instalacije je bilo potrebno prilagoditi zahtevani stanovalcev oziroma investitorjev, pri tem pa upoštevati tudi vse zahteve po varovanju spomeniške celovitosti.

Ista izhodišča je bilo potrebno upoštevati pri prenovi Malega gradu v Ptuju, Prešernova 35 in 37, kjer je potekal proces celovite prenove spomeniškega objekta za potrebe ptujske Študijske in Ljudske knjižnice.

Od pomembnejših objektov nove gradnje, ki zaradi svoje značilne oblike imenovano Kocljev stolp, na Ulici Kneza Koclja v Mariboru, kjer smo izvedli celotne elektroinstalacije, pomemben pa je bil delež podjetja IEG pri iskanju najboljših tehnoloških rešitev.

Drugi tak objekt je hotelsko poslovni kompleks Super Li v Ptuju, kjer smo se kot enakovredni partner vključili v gradnjo s celotno elektroinstalacijsko opremo. Tudi tukaj se je pokazalo, kako pomembna je organizacija dela, saj je za racionalni tempo izgradnje potrebno dnevno vključevanje instalacijskih del v gradbeni proces. Le s tem je zagotovljena kontinuirana gradnja brez najmanjših zastojev.

Kot podjetje, ki organsko prerašča v poslovni sistem, lahko ponudi naslednje storitve:

I E G je svetloba, toplota in varnost vašega bivalnega in delovnega okolja.


Danilo Papež, direktor